Publicēja: vilakabiblio | Septembris 13, 2011

Piemiņas pasākums

Atceroties izcilo Viļakas novada un Latgales dzejnieku, publicistu un kultūras darbinieku Antonu (Ontonu) Slišānu, 11. septembrī notika piemiņas pasākums ar Sv. Misi Šķilbanu (Rekovas) Sāpju Dievmātes Romas katoļu baznīcā un dzejnieka atdusas vietā Brieksīnes kapos.

Piemiņas pasākuma iniciators bija novadpētnieks un dzejnieks, aktīvs Bēržu baznīcas draudzes loceklis Leonards Rakickis. Ierosinājumu Viļakas bibliotēkai rīkot atceres pasākumu Dzejas dienu laikā, Leonards jau izteica pagājušajā ziemā, līdz iecere īstenojās 11. septembrī.

Atceres pasākums sākās ar Svēto Misi Rekovas baznīcā. Misi vadīja priesteris Alberts Budže. Baznīcā un vēlāk kapos muzicēja Lazdukalna garīgās mūzikas ansamblis “Sonāte”. Pēc dievkalpojuma baznīcā dižā novadnieka atcerēšanās turpinājās Brieksīnes kapos, kur guldīti dzejnieka pīšļi. Pie kapa dziedāja Viļakas etnogrāfiskais ansamblis „Abrenīte”, uzrunas teica Viļakas novada Domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs un Rēzeknes Latgaliešu kultūras biedrības valdes priekšsēdētājs Pēteris Keišs. Dzeju lasīja un atcerējās Veneranda Andžāne, Pēteris Keišs, Ilze Keiša, Santa Mežābele, Vilis Bukšs un Leonards Rakickis. Dzejnieka Bruno Vilka īpaši šim pasākumam veltīto dzejoli nolasīja Upītes bibliotēkas vadītāja Ligita Spridzāne.

Klātesošajiem Antona Slišāna gara tuvību uzturēja dzejnieka sieva Irēna, bērni un Upītes folkloristi. Pār kapu sagūla pēdējie vasaras un pirmie rudens ziedi…

Šeit bildēs un šeit bildēs

***


Kategorijas